Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Lidmaatschap.
1. De contributie voor gewone leden, duoleden en donateurs alsmede de afdracht aan de Federatie wordt in gezamenlijk overleg met de overige bij de Federatie van Vespa Scooterclubs in Nederland (in het vervolg aangeduid als “VSN”) aangesloten clubs vastgesteld in de Federatieraadvergadering.
2. De contributiebetalingen moeten worden gedaan aan de penningmeester van de Vespa Scooter Club Brabant (in het vervolg aangeduid als “VSCB”). Indien een duolid het clubblad van de VSCB wenst te ontvangen is de contributie dezelfde als voor een gewoon lid.
3. De betaling van de contributie voor het nieuwe kalenderjaar moet voor 1 februari van het nieuwe kalenderjaar worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling volgt een herinnering. Indien voor 1 maart van het nieuwe kalenderjaar niet betaald is, wordt men uit het ledenbestand geschrapt. De aspirantleden, -duoleden en –donateurs die zich in de loop van het jaar aanmelden, dienen hun contributie binnen 14 dagen na ontvangst van de acceptgirokaart te voldoen.
4. De aspirantleden, -duoleden en –donateurs, die zich na 1 juli aanmelden, betalen de helft van de jaarlijkse contributie.

Artikel 2: Aanmelding
1. Aspirantleden -duoleden en –donateurs melden zich aan bij de secretaris van de VSCB of van de VSN. Over de toelating wordt door beide clubs besloten.
2. Bij de aanmelding van aspirantleden, -duoleden en –donateurs is 7 Euro inschrijfgeld verschuldigd, ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Artikel 3: Opzegging
1. Het lidmaatschap wordt onder andere beëindigd door schriftelijke opzegging aan de secretaris van VSCB en wel voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

Artikel 4: Algemeen
1. Leden, duoleden en hun gezinsleden hebben het recht om aan alle evenementen, die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen.
2. Leden, alsmede duoleden die de volledige contributie betalen, en donateurs ontvangen het verenigingsblad van de VSCB en de VSN.
3. De voorzitter stelt de data van de bestuursvergaderingen vast, zo vaak hij/zij dit nodig acht. Hij/zij is daartoe verplicht, indien twee of meer bestuursleden een bestuursvergadering wenselijk achten en wel op een door de bestuursleden te bepalen plaats en tijd.
4. Van alle bestuurs- en ledenvergaderingen worden, overeenkomstig art. 14 van de statuten, notulen bijgehouden. De notulen van de bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.
5. Jaarlijks wordt in de maand april of mei een algemene ledenvergadering gehouden, geheel overeenkomstig de statuten.
6. De briefwisseling, het archiefbeheer en verder alles wat tot een vlotte afwikkeling van voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door de secretaris of door een door hem/haar aangewezen persoon, onder zijn/haar verantwoordelijkheid.
7. De penningmeester beheert de geldmiddelen, de ledenadministratie en de ledenregistratie. Daarnaast draagt de penningmeester zorg voor het innen van gelden (contributies, donaties, advertentieopbrengsten opbrengsten van evenementen enz.) en voor het voldoen aan financiële verplichtingen (rekeningen, abonnementen enz.).
8. De VSCB, in casu het bestuur, is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen, voortvloeiend uit deelname aan evenementen en dergelijke door haar georganiseerd.
9. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo mogelijk leden gehoord hebbend. Een dergelijke beslissing mag niet in strijd zijn met de statuten.
11. Dit reglement treedt in werking op de dag van zijn vaststelling.

error: Content is protected !!